XVI Konferencja Nowoczesne Prawo Autorskie

16 marca 2016 Autor: Karol Wątrobiński

W dniach 14 i 15 marca 2016 r. odbyła się w Krakowie XVI konferencja z cyklu Nowoczesne Prawo Autorskie organizowana przez Ośrodek Edukacyjny Forum. Podobnie jak w roku ubiegłym jednym z prelegentów był Paweł Markiewicz.

Konferencja od lat stanowi ważne wydarzenie dla środowisk związanych z własnością intelektualną, w którym udział biorą przedstawiciele nauki i praktyki prawniczej, biznesu, instytucji kultury oraz mediów. Poszczególne bloki tematyczne koncentrują się na zagadnieniach dotyczących prawa autorskiego, kierunków jego rozwoju, czy też zmian przepisów. Dyskutowane są również problemy występujące w praktyce i budzące wątpliwości uczestników spotkań.

Tegoroczna edycja została podzielona na cztery grupy tematyczne. Na otwarcie dr Marek Bukowski zaprezentował problematykę związaną z organizacjami zbiorowego zarządzania. Omówił aktualną sytuację na rynku praw objętych zbiorowym zarządzaniem, w tym kwestie dotyczące tabel wynagrodzeń, Komisji Prawa Autorskiego oraz roli OZZ na gruncie nowych przepisów o utworach niedostępnych w obrocie handlowym i wynagrodzeniach za użyczenia biblioteczne. Istotna część wystąpienia została poświęcona dyrektywie 2014/26/UE w sprawie zbiorowego zarządzania i licencji wieloterytorialnych oraz perspektywie jej implementacji.

W dalszej części pierwszego dnia Konferencji, Paweł Markiewicz wraz z mec. Agnieszką Malczewską omówili instytucje dozwolonego użytku ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji zmian wprowadzonych ostatnią nowelizacją prawa autorskiego. Przedstawili praktyczne trudności związane ze stosowaniem dozwolonego użytku prywatnego w Internecie, prawa przedruku (w kontekście działalności blogerów), prawa „panoramy” oraz cytatu. Skomentowano także skutki niedawnych wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE dla stosowania przepisów krajowych oraz znaczenie art. 35 prawa autorskiego (określającego granice dozwolonego użytku) dla interpretacji tych orzeczeń. Dyskusję wzbudziły w szczególności wątki wyroków w sprawach ACI Adam BV oraz Technische Universität Darmstadt.

Kolejnego dnia zaplanowano prezentację prof. Ryszarda Markiewicza dotyczącą przykładów naruszeń praw autorskich, kwalifikacji prawnej remiksu, statusu prawnego materiałów urzędowych oraz dozwolonego użytku dedykowanego sieciom komputerowym. Konferencję zamykało drugie wystąpienie dr Marka Bukowskiego poświęcone roszczeniom odszkodowawczym za naruszenie praw autorskich po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23 czerwca 2015 r., a w szczególności temu czy można obecnie żądać zapłaty kwoty odpowiadającej dwukrotności wynagrodzenia autorskiego. Tej ostatniej kwestii zostanie poświęcony najbliższy wpis w dziale Opinie.

Tags: ,